Acceder

Política de provedores

Un dos obxectivos que FINARREI S.L. se plantexa como reto diario é a mellora continua da súa capacidade para proporcionar aos seus clientes un mellor servizo e atención.

Para poder alcanzar este obxectivo FINARREI S.L. levou a cabo a implantación dun Sistema de Xestión interno baseado na Norma UNE-EN- ISO 22000:2018.

Unha das esixencias que o Sistema de Xestión establece é a necesidade de avaliar e seleccionar aos provedores e subcontratas en función da súa capacidade para cumprir cos compromisos que establece FINARREI S.L.

De acordo co establecido, comunicámoslle o noso sistema de avaliación continua e homologación de provedores, así como os requisitos xerais e os esixibles para a prestación do seu servizo:

Avaliación inicial de provedores, mantedores e subcontratas

 • Certificación / Acreditación: Valorarase positivamente deste xeito aos provedores que teñan certificado o seu produto ou o seu Sistema de Xestión por algunha entidade certificadora acreditada. Non se esixirán sistemas de certificado soamente avaliarase cunha puntuación maior a aqueles que acheguen ditas evidencias. Igualmente, avalíase aos provedores en base ás acreditacións/titulacións que dispoñan e que lles habiliten para o desenvolvemento dos seus traballos.
 • A Proba: realízase aos novos provedores, aos cales se lles realizarán dous pedidos de proba. Pasado este, analizarase e determinarase a súa aptitude ou non para ser provedores de FINARREI S.L. Unha vez pasado o período de proba pasarán a históricos.
 • Estratéxicos: provedores cos que estratexicamente a organización efectúa relacións de operatividade, imaxe, posicionamento, etc.
 • Competencia: levará a cabo especialmente para o persoal e empresas subcontratadas, os cales cumpran cos requirimentos esixidos por FINARREI S.L. en relación a competencias, experiencia e calquera outro requirimento específico.
 • Relación calidade / prezo do produto fornecido e cumpra cos requisitos de seguridade alimentaria.
 • Exclusividade: provedores que son os únicos que provén ese servizo/venden o produto. Non hai alternativa a outros.
 • Histórico: provedores que colaboran con FINARREI S.L. durante polo menos 2 anos, o que lle dá fiabilidade e consolida a calidade dos seus servizos/ produtos.
 • Axilidade: Avalíase ao provedor pola axilidade deste en dar o servizo ou fornecer o produto requirido. (Posibilidade de servizos de portes urxentes).

Cada un destes criterios valorarase cunha puntuación entre 1 e 3 sendo 1 a puntuación máis baixa e 3 a máis alta. Ningún provedor se homologará tendo unha puntuación media inferior a 1.25.

Avaliación continua de provedores, mantedores e subcontratas

Tras a avaliación inicial, FINARREI S.L. realiza a reevaluación dos seus provedores anualmente, en función das incidencias e non conformidades asociadas a cada provedor/subcontratista.

Nesta avaliación decidirase se se debe excluír a algún provedor ou se se deben tomar outro tipo de medidas para solucionar as incidencias rexistradas (comunicacións, avisos, etc.). Calquera provedor que supere as 3 incidencias ao ano perderá a homologación.

En caso de detectarse algunha incidencia de extrema gravidade, será rexistrada segundo o formato de Non conformidade e remitida a Xerencia, que tomará as medidas que estime oportunas e poderá perder a homologación de forma inmediata.

Así mesmo, en cumprimento co requirido polas normas de referencia e como provedor, mantedor ou subcontrata da nosa empresa, comunicámoslle os requisitos mínimos que lle son de aplicación en referencia á prestación do seu servizo.

Requisitos xerais

 • O provedor comprométese a garantir o cumprimento do solicitado no pedido de compra ou de orde de traballo externo.
 • En todo momento o provedor está obrigado a cumprir coa lexislación aplicable ao servizo que está a prestar (autorizacións ou inscricións como entidade autorizada, inspeccións técnicas, analíticas, etc.).
 • O provedor deberá aplicar as medidas preventivas necesarias para evitar situacións de perigo ou emerxencia durante a realización do traballo encomendado e formar e informar o seu persoal sobre o traballo para realizar.
 • O provedor deberá cumprir cos procedementos internos que se lle comunicaron respecto ao Sistema de Xestión da empresa.
 • Se detecta calquera situación de risco/contaminación, comunicarao de inmediato.

Requisitos a evidenciar

 • Subcontratas: Con anterioridade ao comezo do servizo para prestar, o Responsable do Sistema da nosa empresa indicaralle a documentación para entregar/actualizar en función do traballo para desenvolver.
 • Provedor de subministracións: Fichas técnicas de produtos, marcado CE do produto, certificado de garantía e certificación segundo UNE-EN- ISO 22000:2018 ou outras normas, se procede.
 • Provedores de hardware e mantemento: Informar sobre as copias de seguridade da empresa, información de riscos para a empresa e certificación segundo UNE-EN- ISO 22000:2018 ou outras normas se procede.
 • Outras tipoloxías de provedores (servizo de prevención alleo, xestoría e asesorías, entre outros): Achegar evidencias como as citadas que sexan pertinentes á súa actividade e certificación segundo UNE-EN- ISO 22000:2018 e se procede.